تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کسب درآمد به روش جدید کانال خرید و فروش پرنده

  Principalele forme de undă alternativeFaţă de tensiunea şi de curentul continuu, ale căror valori în timp sunt în general stabile, tensiuneaalternativă alternează în polaritate (Fig.Mărimi pasive: sunt acele mărimi care nu posedă o energie proprie liberabilă.3) where t2-T1is the integration time or measurement time.1.5.1.x (t))tt(1=Xttm e d∫ −2112(1.x (t) tXmedFig. b) square wave) sine wave c) triangular wave d) sawtooth wave egalearii areas egalearii equal egaleariiFig.1.4.5. b) Undă dreptunghiulară a) Undă sinusoidală c) Undă triunghiulară d) Undă în dinţi de fierăstrău arii egalearii egalearii egalearii egaleFig.Mărimi : are those quantities which possesses its own energy liberia.5)Un alt parametru utilizat pentru caracterizarea mărimilor periodice este valoarea efectivă:(t)d0xT1=X2Ttte f 0∫ +(1.5 Getting StartedThe mean (DC component) of random sizes within a certain time t1-T2is given by (1. Size Examples passive resistance, capacity, inductance, etcb) After-dimensional appearance space: scalars: completely determined by a single vector număr. Motoarele electrice deacţionare a diferitelor utilaje, maşini şi mijloace de transport transformă energia electrică în energiemecanică, lampile electrice o transformă in energie luminoasă, cuptoarele electrice o transformă în energietermica (caldură) pentru topit, încalzit sau uscat.1. a) b)Fig.1. Tax (t)τ TFig.1.2) and the actual value of the relationship (1.1. tAx(t)τ TFig.7). Clasificarea mărimilor de măsurat după modul de variaţieîn timpMărimea constantă: este acea mărime care nu îşi modifică valoarea în timp, având doar doi parametrii,amplitudine şi polaritate. Signal dreptungiular alternative size: is the regular size which averaged over a period is zero.c.1.c) After how variation over time:  MărimeaelectricăConstantă VariabilăDeterministăAleatoareNe eriodicăPeriodicăSinusoidală (aperiodic AlternativăPulsatorieFig.x (t)) tt (1 = XTTM is d∫-2112(1.Mărimea periodic in time can be described as a function of amplitude, frequency, period and frequency fază.4.2. DC (a) and AC (b) One way to express the intensity or magnitude of a quantity alternative is to measurepeakorpeak to peak value(Fig.Xmax XVV= 2Xmax Time Fig. Maximum and peak to peak value of a quantity alternativeDin Unfortunately each of these values ​​can mislead us if we compare two different wavelengths.3).1. O clasificare a mărimilor electricea) După prezenţa sau absenţa unei energii proprii:Mărimi active: sunt acele mărimi care au asociată o energie, din care o parte poate fi utilizată înprocesul de măsurare.Exemplu de mărimi active: temperatura, tensiunea electrică, intensitatea curentului electric, putereaelectrică.1.Exemplu sizes: temperature, voltage, electrical current, passive putereaelectrică.3. Valoarea maximă şi valoarea vârf la vârf a unei mărimi alternativeDin păcate fiecare dintre aceste valori ne pot înşela dacă comparăm două tipuri diferite de undă. For their measurement is necessary to resort to an auxiliary power source.1.1.3).7 .2), iar valoarea efectivă de relaţia (1.1. These sizes can not be characterized only in probabilistic sense using methods statistice.4) where T is the period and f = 1 / T is frecvenţa.5 Noţiuni introductiveValoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi aleatoare, într-un anumit interval de timp t1-t2este dată de relaţia (1.1. Thus, otensiune rectangular 10V peak value is clearly higher than the value for a voltage of 10V devârf triangular effect of these two voltages that supply the same pregnancy fiinddiferit (Fig.6)6Getting Started1.6) 6 Getting Started1.5).x(t)tXmedFig. În prezent, în toatesectoarele de activitate se foloseşte, în cele mai diverse moduri, energia electrică.2)(t)d2112x)tt(1=X2tte f ∫ −(1.1.t.Mărimea periodică poate fi descrisă în domeniul timp ca funcţie de amplitudine, frecventa, perioada si fază.4)unde T este perioada şi f=1/T este frecvenţa.3)unde t2-t1reprezintă timpul de integrare sau timpul de măsură.2.7) .3.4), iar curentul alternativ alternează în direcţie (Fig. The ratio between the total energy, which has the size and power that folosităpentru measurement should be large so as not to affect the value of assets size măsurate.1.6.Valoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi periodice este:x (t)T1=XT+ttm e d0∫ 0(1.1.Analiza in these sizes is done using Fourier series, resulting discret. Exemple de mărimi pasive: rezistenţa,capacitatea, inductivitatea, e.1. If we consider the use of electricity întelecomunicaţii in automation, home appliances, resulting in the vast field of energy aceastăformă finds its use. Thus for a regular size, value instantaneous (momentary), x (t), satisfies the relation:() ()Ttxtx± =(1.4) and alternating current alternating in direction (Fig. Pentru măsurarea lor este necesar să se recurgă la o sursă de energie auxiliară. Getting StartedTo highlight the importance of electrical engineering knowledge retention is necessary to evening the most used form of energy is electricity in different areas. Semnal dreptungiular Mărimea alternativă: este acea mărime periodică a cărei valoare medie pe o perioadă este nulă.Să se determine valoarea medie şi valoarea efectivă a semnalului periodic din Fig.5).c) După modul de variaţie în timp:  MărimeaelectricăConstantă VariabilăDeterministăAleatoareNe eriodicăPeriodicăSinusoidală(Aperiodică AlternativăPulsatorieFig.Mărimi: characterized by: mode (intensity) and direction sens. A classification of electrical quantitiesa) After the presence or absence of their energy: active Size: sizes are those associated with energy, some of which can be used for measuring înprocesul.1.Să application determine the average value and the actual value of the periodic signal of Fig. The electrical maiîntâlnite alternative sizes are shown in Fig.1.5) Another parameter used to characterize periodic quantities is the actual value:(T) d0XT1 = X2Ttte f0∫+(1. Raportul între energia totală, pe care o posedă mărimea respectivă şi energia folosităpentru măsurare trebuie să fie cât mai mare, astfel încât să nu se afecteze valoarea mărimii măsurate. a) b)Fig.1.b) După aspectul dimensional-spaţial:Mărimi scalare: complet determinate printr-un singur număr.6. Dacă se consideră şi utilizarea energiei electrice întelecomunicaţii, în automatizări, în aparatele electrocasnice, rezultă domeniul foarte vast în care aceastăformă de energie îşi găseşte utilizarea.Mărimea: unpredictable variation, the values ​​they take different time points fiindîntâmplătoare.Mărimi vectoriale: caracterizate prin: modul (intensitate), direcţie şi sens. Aceste mărimi nu pot fi caracterizate decât în sens probabilistic cu ajutorul metodelor statistice.1.Analiza în domeniul frecventa a acestor mărimi se face cu ajutorul seriei Fourier, rezultând un spectru defrecvente discret.Mărimea: is that size whose evolution over time is predictable and can be descrisăprintr a mathematical function and that unpredictability comes in a small random măsură.1. Mărime aleatoareMărimea periodică: are proprietatea că valorile pe care le ia la anumite momente, se repetă dupăintervale egale de timp.3.1. Currently, toatesectoarele activity is used, in various ways, electricity.Mărimea deterministă: este acea mărime a cărei evoluţie în timp este previzibilă, putând fi descrisăprintr-o funcţie matematică şi la care imprevizibilul intervine într-o mică măsură.Mărimea aleatoare: prezintă variaţii neprevizibile, valorile pe care le ia în diverse momente de timp fiindîntâmplătoare. Astfel pentru o mărime periodică, valoarea sa instantanee (momentană), x(t),satisface relaţia:( ) ( )Ttxtx±=(1.2)(T) d2112x) tt (1 = X2tte f∫-(1. Deacţionare motors of various tools, machinery and transport equipment converts electrical energy into energiemecanică, electric lamps converts light into energy, electric ovens transforms it into energietermica (heat) to melt, heated or dried.3.6).4.Valoarea defrecvente spectrum average (DC component) of a regular size is:x (t) T1 = XT + TTM e d0∫0(1. AlternativeFaţă main waveform and DC voltage, whose values ​​are generally stable over time, tensiuneaalternativă alternate polarity (Fig.1.1.1.1.4. Regular aleatoareMărimea size: has the property that the values ​​they take at certain times, repeat dupăintervale equal time. Cele maiîntâlnite mărimi alternative în domeniul electric sunt prezentate în Fig.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVEPentru a sublinia importanta insuşirii cunostinţelor din domeniul ingineriei electrice, este necesar sa searate că forma de energie cea mai utilizată în diferite domenii este energia electrică.Xmax XVV= 2Xmax Timp Fig.6). Astfel, otensiune dreptunghiulară cu valoarea de vârf de 10V este clar o valoare mai mare în timp decât valoarea devârf de 10V a unei tensiuni triunghiulare, efectul acestor două tensiuni ce alimentează aceiaşi sarcină fiindddiferit (Fig.1. Classification quantities measured by how timpMărimea variaţieîn constant: it is the size which changes its value over time, with only two parameters, amplitude and deterministic polaritate.1.7 Noţiuni introductiveAplicaţia 1.1. Curent continuu (a) şi curent alternativ (b)O modalitate de a exprima intensitatea sau amplitudinea unei mărimi alternative constă în măsurareavalorii de vârf sau avalorii vârf la vârf (Fig.1
  این مطلب تا کنون 81 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 1 فروردين 1392 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 29 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :233626
 • بازدید امروز :77670
 • بازدید داخلی :8739
 • کاربران حاضر :96
 • رباتهای جستجوگر:217
 • همه حاضرین :313

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر امروز

تگ های برتر