جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

  1. NOŢIUNI INTRODUCTIVEPentru a sublinia importanta insuşirii cunostinţelor din domeniul ingineriei electrice, este necesar sa searate că forma de energie cea mai utilizată în diferite domenii este energia electrică. În prezent, în toatesectoarele de activitate se foloseşte, în cele mai diverse moduri, energia electrică. Motoarele electrice deacţionare a diferitelor utilaje, maşini şi mijloace de transport transformă energia electrică în energiemecanică, lampile electrice o transformă in energie luminoasă, cuptoarele electrice o transformă în energietermica (caldură) pentru topit, încalzit sau uscat. Dacă se consideră şi utilizarea energiei electrice întelecomunicaţii, în automatizări, în aparatele electrocasnice, rezultă domeniul foarte vast în care aceastăformă de energie îşi găseşte utilizarea.1.1. O clasificare a mărimilor electricea) După prezenţa sau absenţa unei energii proprii:Mărimi active: sunt acele mărimi care au asociată o energie, din care o parte poate fi utilizată înprocesul de măsurare. Raportul între energia totală, pe care o posedă mărimea respectivă şi energia folosităpentru măsurare trebuie să fie cât mai mare, astfel încât să nu se afecteze valoarea mărimii măsurate.Exemplu de mărimi active: temperatura, tensiunea electrică, intensitatea curentului electric, putereaelectrică.Mărimi pasive: sunt acele mărimi care nu posedă o energie proprie liberabilă. Pentru măsurarea lor este necesar să se recurgă la o sursă de energie auxiliară. Exemple de mărimi pasive: rezistenţa,capacitatea, inductivitatea, e.t.c.b) După aspectul dimensional-spaţial:Mărimi scalare: complet determinate printr-un singur număr.Mărimi vectoriale: caracterizate prin: modul (intensitate), direcţie şi sens.c) După modul de variaţie în timp:  MărimeaelectricăConstantă VariabilăDeterministăAleatoareNe eriodicăPeriodicăSinusoidală(Aperiodică AlternativăPulsatorieFig.1.1. Clasificarea mărimilor de măsurat după modul de variaţieîn timpMărimea constantă: este acea mărime care nu îşi modifică valoarea în timp, având doar doi parametrii,amplitudine şi polaritate.Mărimea deterministă: este acea mărime a cărei evoluţie în timp este previzibilă, putând fi descrisăprintr-o funcţie matematică şi la care imprevizibilul intervine într-o mică măsură.Mărimea aleatoare: prezintă variaţii neprevizibile, valorile pe care le ia în diverse momente de timp fiindîntâmplătoare. Aceste mărimi nu pot fi caracterizate decât în sens probabilistic cu ajutorul metodelor statistice.5 Noţiuni introductiveValoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi aleatoare, într-un anumit interval de timp t1-t2este dată de relaţia (1.2), iar valoarea efectivă de relaţia (1.3).x (t))tt(1=Xttm e d∫ −2112(1.2)(t)d2112x)tt(1=X2tte f ∫ −(1.3)unde t2-t1reprezintă timpul de integrare sau timpul de măsură.x(t)tXmedFig.1.2. Mărime aleatoareMărimea periodică: are proprietatea că valorile pe care le ia la anumite momente, se repetă dupăintervale egale de timp. Astfel pentru o mărime periodică, valoarea sa instantanee (momentană), x(t),satisface relaţia:( ) ( )Ttxtx±=(1.4)unde T este perioada şi f=1/T este frecvenţa.Mărimea periodică poate fi descrisă în domeniul timp ca funcţie de amplitudine, frecventa, perioada si fază.Analiza în domeniul frecventa a acestor mărimi se face cu ajutorul seriei Fourier, rezultând un spectru defrecvente discret.Valoarea medie (componenta continuă) a unei mărimi periodice este:x (t)T1=XT+ttm e d0∫ 0(1.5)Un alt parametru utilizat pentru caracterizarea mărimilor periodice este valoarea efectivă:(t)d0xT1=X2Ttte f 0∫ +(1.6)6Getting Started1. Getting StartedTo highlight the importance of electrical engineering knowledge retention is necessary to evening the most used form of energy is electricity in different areas. Currently, toatesectoarele activity is used, in various ways, electricity. Deacţionare motors of various tools, machinery and transport equipment converts electrical energy into energiemecanică, electric lamps converts light into energy, electric ovens transforms it into energietermica (heat) to melt, heated or dried. If we consider the use of electricity întelecomunicaţii in automation, home appliances, resulting in the vast field of energy aceastăformă finds its use.1.1. A classification of electrical quantitiesa) After the presence or absence of their energy: active Size: sizes are those associated with energy, some of which can be used for measuring înprocesul. The ratio between the total energy, which has the size and power that folosităpentru measurement should be large so as not to affect the value of assets size măsurate.Exemplu sizes: temperature, voltage, electrical current, passive putereaelectrică.Mărimi : are those quantities which possesses its own energy liberia. For their measurement is necessary to resort to an auxiliary power source. Size Examples passive resistance, capacity, inductance, etcb) After-dimensional appearance space: scalars: completely determined by a single vector număr.Mărimi: characterized by: mode (intensity) and direction sens.c) After how variation over time:  MărimeaelectricăConstantă VariabilăDeterministăAleatoareNe eriodicăPeriodicăSinusoidală (aperiodic AlternativăPulsatorieFig.1.1. Classification quantities measured by how timpMărimea variaţieîn constant: it is the size which changes its value over time, with only two parameters, amplitude and deterministic polaritate.Mărimea: is that size whose evolution over time is predictable and can be descrisăprintr a mathematical function and that unpredictability comes in a small random măsură.Mărimea: unpredictable variation, the values ​​they take different time points fiindîntâmplătoare. These sizes can not be characterized only in probabilistic sense using methods statistice.5 Getting StartedThe mean (DC component) of random sizes within a certain time t1-T2is given by (1.2) and the actual value of the relationship (1.3).x (t)) tt (1 = XTTM is d∫-2112(1.2)(T) d2112x) tt (1 = X2tte f∫-(1.3) where t2-T1is the integration time or measurement time.x (t) tXmedFig.1.2. Regular aleatoareMărimea size: has the property that the values ​​they take at certain times, repeat dupăintervale equal time. Thus for a regular size, value instantaneous (momentary), x (t), satisfies the relation:() ()Ttxtx± =(1.4) where T is the period and f = 1 / T is frecvenţa.Mărimea periodic in time can be described as a function of amplitude, frequency, period and frequency fază.Analiza in these sizes is done using Fourier series, resulting discret.Valoarea defrecvente spectrum average (DC component) of a regular size is:x (t) T1 = XT + TTM e d0∫0(1.5) Another parameter used to characterize periodic quantities is the actual value:(T) d0XT1 = X2Ttte f0∫+(1.6) 6 Getting Started1.1.Să application determine the average value and the actual value of the periodic signal of Fig.1.3. Tax (t)τ TFig.1.3. Signal dreptungiular alternative size: is the regular size which averaged over a period is zero. The electrical maiîntâlnite alternative sizes are shown in Fig.1.4. b) square wave) sine wave c) triangular wave d) sawtooth wave egalearii areas egalearii equal egaleariiFig.1.4. AlternativeFaţă main waveform and DC voltage, whose values ​​are generally stable over time, tensiuneaalternativă alternate polarity (Fig.1.4) and alternating current alternating in direction (Fig.1.5). a) b)Fig.1.5. DC (a) and AC (b) One way to express the intensity or magnitude of a quantity alternative is to measurepeakorpeak to peak value(Fig.1.6).Xmax XVV= 2Xmax Time Fig.1.6. Maximum and peak to peak value of a quantity alternativeDin Unfortunately each of these values ​​can mislead us if we compare two different wavelengths. Thus, otensiune rectangular 10V peak value is clearly higher than the value for a voltage of 10V devârf triangular effect of these two voltages that supply the same pregnancy fiinddiferit (Fig.1.7) .7 Noţiuni introductiveAplicaţia 1.1.Să se determine valoarea medie şi valoarea efectivă a semnalului periodic din Fig.1.3. tAx(t)τ TFig.1.3. Semnal dreptungiular Mărimea alternativă: este acea mărime periodică a cărei valoare medie pe o perioadă este nulă. Cele maiîntâlnite mărimi alternative în domeniul electric sunt prezentate în Fig.1.4. b) Undă dreptunghiulară a) Undă sinusoidală c) Undă triunghiulară d) Undă în dinţi de fierăstrău arii egalearii egalearii egalearii egaleFig.1.4. Principalele forme de undă alternativeFaţă de tensiunea şi de curentul continuu, ale căror valori în timp sunt în general stabile, tensiuneaalternativă alternează în polaritate (Fig.1.4), iar curentul alternativ alternează în direcţie (Fig.1.5). a) b)Fig.1.5. Curent continuu (a) şi curent alternativ (b)O modalitate de a exprima intensitatea sau amplitudinea unei mărimi alternative constă în măsurareavalorii de vârf sau avalorii vârf la vârf (Fig.1.6).Xmax XVV= 2Xmax Timp Fig.1.6. Valoarea maximă şi valoarea vârf la vârf a unei mărimi alternativeDin păcate fiecare dintre aceste valori ne pot înşela dacă comparăm două tipuri diferite de undă. Astfel, otensiune dreptunghiulară cu valoarea de vârf de 10V este clar o valoare mai mare în timp decât valoarea devârf de 10V a unei tensiuni triunghiulare, efectul acestor două tensiuni ce alimentează aceiaşi sarcină fiindddiferit (Fig.1.7).7
  این مطلب تا کنون 28 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 1 فروردين 1392
  منبع
  برچسب ها : mărimi ,valoarea ,size ,value ,este ,time ,over time ,unei mărimi ,actual value ,regular size ,peak value ,medie componenta continuă ,  mărimeaelectricăconstantă variabilădeterministăaleatoarene eriodicăperiodicăsinusoidală ,sunt acele mărim ,

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز چهار شنبه 6 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر